Entity

Entity?

Cizí slova vždy budila v lidech nedůvěru. Navíc slovo entita se často váže s adjektivem mimozemská. Máte se ho tedy proto bát? Ne, entita není ničím více než textovou reprezentací určitého znaku. V HTML se používá mnoho roztodivných znaků, které však nelze buď přímo z klávesnice zapsat, nebo je jejich přímý zápis vyhrazen k jiným účelům.

Entita se zapisuje ve tvaru &jmeno_entity; – důležité je neopomenout středník na konci. Tento obecný tvar Vám možná něco připomíná. Určitě jste se již setkali alespoň s tzv. tvrdou mezerou, jejíž zápis je  

Tvrdý mizera?

Ačkoliv se mi do nadpisu vloudil překlep, bystřejší z vás jistě postřehli, že řeč bude o mezerách. Mezer máme v (X)HTML osm (nevěříte?), zmíníme se o třech a používáme dvě. Nebojte se, že budete o něco ochuzeni.

Rozlišujeme mezeru klasickou, tvrdou a zúženou. Hned zkraje vyřadíme zúženou mezeru ( ). Ta by měla nalézt uplatnění například v kalendářních datech, telefonních číslech či matematických vzorcích, avšak díky její nepodpoře v Internet Exploreru (ten ji vykresluje asi desetkrát šírší) postrádá využití. Klasická mezera je právě ta dlouhá klávesa ve spodní části Vaší klávesnice. Používá se k oddělení většiny slov.

Většina slov pořád nejsou všechna slova. Správně tedy usuzujete, že některá slova, či přesněji řečeno výrazy, se oddělují jinak. Ano, slouží k tomu poslední typ mezery – mezera tvrdá ( ). Tvrdá mezera najde uplatnění všude tam, kde je nežádoucí řádkový zlom, což znamená:

Další příklady naleznete zde.

V češtině pak má tvrdá mezera ještě jedno nezastupitelné místo. Může zaručit, že se jednopísmenná předložka, spojka či libovolný jeden znak nikdy neobjeví na konci řádku. Správný zápis v HTML tedy vypadá následovně:

<p>A&nbsp;k&nbsp;tomu se připletla i&nbsp;babička&nbsp;&ndash; ta babička, která dříve…</p>

Výjimkou z tohoto pravidla jsou spojky „a“ a „i“ v souřadném poměru, které však nesmí stát na začátku věty.

Protežovaný spojovník

Bernard Le Bouvier de Fontenelle na smrtelném loži prohlásil: „Netrpím, přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže.“

Takovému problému se mohou pomlčka a minus pouze smát. Ony totiž bezpečně existují, ale trpí nesmírně. O čem to mluvím? Představte si, že Vám z ničeho nic začnu tvrdit, že na své klávesnici nikde nemáte pomlčku ani minus. Budete mne mít za blázna, a to mám pravdu. Ne, ta klávesa nad plus je spojovník. Stejně tak to tlačítko vedle pravého shiftu. Co se HTML týče, na klávesnici prostě minus ani pomlčku nemáte.

Pro minus totiž HTML zná entitu &minus;, pro pomlčku (celým jménem půlčtverčíkovou pomlčku) pak &ndash;. Rozdíly mezi těmito znaky jsou dobře patrné v řezu Arial, např. kód:

<p style="font-family: Arial, sans-serif;">+-&minus;&ndash;</p>

Se vykreslí takto: +-−– (tzn. plus, spojovník, minus, pomlčka)

Spojovník se užívá výhradně ke spojování slov či termínů, zatímco pomlčka je náhradou vypuštěného slova, obyčejně pak předložky či slovesa. K této funkci pak ještě pomlčce připadá místo za čárkou při určení peněžního obnosu. O použití znaménka minus se ani nebudu rozepisovat.

Použití spojovníku: nebude-li pršet, hořko-sladký, Brno-Štýřice
Použití pomlčky: dvojice ŠimekGrossmann, pochod PrahaPrčice, 213,
Použití minus: 85 − 21 = x

Plus, mínus, krát a děleno?

Čtveráckému minus jsme se již na zoubky podívali, co však další základní matematická znaménka? Nejjednodušší to má plus – na české klávesnici se vyskytuje hnedle na dvou místech, žádné pikle nekuje až do chvíle, kdy se potká se srandistou minus. Pakliže chcete například napsat, že koncert začne v 13.00 plus minus deset minut, můžete použít tuto kostrukci: „Koncert začne v 13.00 +/− 10 minut.“

&bdquo;Koncert začne v&nbsp;13.00 +/&minus; 10 minut.&ldquo;

Běda však, chtěli-li byste podobnou konstrukcí zatížit i matematický zápis. Chcete-li napsat, že odmocnina z devíti se rovná plus minus třem, musíte použít zvláštní znak plus-minus, který zastupuje entita &plusmn; (±). Výsledek by tedy vypadal následovně: √9 = ±3.

&radic;9&nbsp;=&nbsp;&plusmn;3

V kódu výše jsem použil i entitu &radic;, která vykreslí znak odmocniny. Tuto a mnohé další najdete v tabulce na konci stránky.

Dalším problémovým znakem je děleno. V běžné praxi se používá klasické lomítko (/), (X)HTML však zná speciální znak &divide; (÷), který by měl použit všude tam, kde se dělí dvě čísla. Pro dělení dvou proměnných či složitějších argumentů bych se přikláněl k lomítku. Například:

12 ÷ 4 = 3
u1 / v1 = …

12&nbsp;&divide;&nbsp;4&nbsp;=&nbsp;3
u<sub>1</sub>&nbsp;/&nbsp;v<sub>1</sub>&nbsp;=&nbsp;&hellip;

To všechno je však nic proti operaci násobení. Běžně se násobení vyjadřuje tečkou (.) nebo malým písmenem „X“ (x). Obojí je špatně. Mnohem lépe ke k vyjádření operace násobení použít entit &middot; (·) a &times; (×). Vše je ještě o to složitější, že správně by k vyjádření „násobící tečky“ měla být využita entita &sdot;, která však nefunguje v Internet Exploreru.

Otázka však zní: „Kde použít tečku a kde křížek?“ Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, zastávám však názor, že tečka by se měla používat všude tam, kde operujeme se složitějšími matematickými výrazy. Vycházím z toho, že tečka se používá důsledně ve středoškolské a vysokoškolské matematice, kde je například třeba rozlišovat skalární a vektorový součin v operacích s vektory. V nižší matematice se používá častěji křížek, najdete ho na drtivé většině kalkulaček a v některých učebnicích matematiky pro základní školy. Osobně mi také připadne názornější.

5 × 7 = 35
14u1 · (√45 − √7) = …

5&nbsp;&times;&nbsp;7&nbsp;=&nbsp;35

14u<sub>1</sub>&nbsp;&middot;&nbsp;
(&radic;45&nbsp;&minus;&nbsp;&radic;7)
&nbsp;=&nbsp;&hellip;

České uvozovky – dílo ďáblovo

České uvozovky jsou opravdu určitým druhem mučení. Dětské hlavičky se ve snaze pochopit jejich záludnosti málem zavaří, aby pak v dospělosti zjistily, že si ze školních škamen stejně nic nepamatují. Nejde jen o jejich včlenění do věty (jemuž se věnuji v další kapitole), ale především o operace s vnořenými uvozovkami.

Ve zdrojovém kódu používáme horní anglické uvozovky, které se entitou zapisují &quot;

Základním typem českých uvozovek jsou tzv. „dvojité dolní devítky“ a „dvojité horní šestky“ („ – &bdquo; a “ – &ldquo;), při vnoření pak jedna „devítka“, potažmo „šestka“ odpadá (‚ – &sbquo; a ‘ – &lsquo;). Při dalším vnořování pak musíme sáhnout například ke dvojitým (» – &raquo; a « – &laquo;) a jednoduchým (› – &rsaquo; a ‹ – &lsaquo;) francouzským uvozovkám.

Následující příklad vypadá bez nadsázky děsivě:

<p>Řekl jsem mu: &bdquo;Tvrdila mi: &sbquo;Jeden profesor povídal: &raquo;Otroci často při práci vykřikovali: &rsaquo;Tua Nui!&lsaquo;&laquo;&lsquo;&ldquo;</p>

Řekl jsem mu: „Tvrdila mi: ‚Jeden profesor povídal: »Otroci často při práci vykřikovali: ›Tua Nui!‹«‘“

Divné, ale pravdivé. Nepochybuji, že každý z Vás má už v uvozovkách jasno. Na závěr bych chtěl jen podotknout, že se nevyplácí používat tagu <q>, který uvádí citaci. Některé prohlížeče se do něj totiž (správně) snaží automaticky doplňovat uvozovky. Výsledek je často žalostný. Raději pro citace použijte kombinaci tagu <div> a entit.

Kopyrajt, et a tak dále…

Existuje samozřejmě celá spousta dalších užitečných entit. Uvádím tabulku těch nejpoužívanějších.

znak entita ascii popis česky popis anglicky
" quot 34 rovné uvozovky (palce) quotation mark (APL quote)
& amp 38 znak and ampersand
< lt 60 znak menší než less-than sign
> gt 62 znak větší než greater-than sign
  nbsp 160 nedělitelná mezera non-breaking space
¡ iexcl 161 obrácený vykřičník inverted exclamation mark
§ sect 167 paragraf section sign
¨ uml 168 přehlasování spacing diaeresis
© copy 169 copyright copyright sign
« laquo 171 francouzské uvozovky left-pointing double angle quotation mark
¬ not 172 logické ne not sign
® reg 174 registrovaná obchodní značka registered trade mark sign
¯ macr 175 nadtržítko spacing macron (overline APL overbar)
° deg 176 stupeň degree sign
± plusmn 177 znak plus mínus plus-or-minus sign
² sup2 178 druhá mocnina superscript digit two (squared)
³ sup3 179 třetí mocnina superscript digit three (cubed)
µ micro 181 znak mikro micro sign
para 182 znak odstavce pilcrow sign (paragraph sign)
¹ sup1 185 první mocnina superscript one (superscript digit one)
» raquo 187 francouzské uvozovky right-pointing double angle quotation mark (guillemet)
¼ frac14 188 čtvrtina vulgar fraction one quarter
½ frac12 189 polovina vulgar fraction one half
¾ frac34 190 tři čtvrtiny vulgar fraction three quarters
¿ iquest 191 obrácený otazník inverted question mark (turned question mark)
Œ OElig 338   Latin capital ligature OE
œ oelig 339   Latin small ligature oe
ƒ fnof 402 italské f Latin small f with hook (function, florin)
ˆ circ 710 programátorská mocnina modifier letter circumflex accent
˜ tilde 732 vlnka, tilda small tilde
π pi 960 Greek small letter pi
ndash 8211 pomlčka šířky n en dash
lsquo 8216 levá jednoduchá uvozovka left single quotation mark
rsquo 8217 pravá jednoduchá uvozovka right single quotation mark
sbquo 8218 levá dolní jednoduchá single low-9 quotation mark
ldquo 8220 levé horní uvozovky left double quotation mark
rdquo 8221 pravé horní uvozovky right double quotation mark
bdquo 8222 levé dolní uvozovky double low-9 quotation mark
permil 8240 promile per mille sign
lsaquo 8249   single left-pointing angle quotation mark
rsaquo 8250   single right-pointing angle quotation mark
hellip 8230 tři tečky (výpustka) horizontal ellipsis (three dot leader)
prime 8242 minuta, stopa prime (minutes, feet)
Prime 8243 vteřina, palec double prime (seconds, inches)
oline 8254 nadtržítko overline (spacing overscore)
euro 8364 euro euro sign
trade 8482 obchodní značka trade mark sign
prod 8719 celkový součin n-ary product (product sign)
sum 8721 celkový součet (suma) n-ary summation
minus 8722 mínus minus sign
radic 8730 odmocnina square root (radical sign)
infin 8734 nekonečno infinity
ne 8800 nerovnost not equal to
equiv 8801 identita identical to
le 8804 menší nebo rovno less-than or equal to
ge 8805 větší nebo rovno greater-than or equal to
spades 9824 piky black spade suit
clubs 9827 kříže black club suit (shamrock)
hearts 9829 srdce black heart suit (valentine)
diams 9830 káry black diamond suit

Data pro tabulku jsem čerpal z přehledu Petry Větrovské na webu Webtvorba.

další kapitole se budu zabývat interpunkcí.